CV och publikationer

CV : Arne Eriksson

Född: 481214-7371

 

Firma Arne Eriksson Konsult

Hospitalsgatan 10 B

611 32 Nyköping

Mobil: 0708872264

Tel: 0155-214376

Epost: arne@aek.nu

www.aek.nu

 

UTBILDNING

Fil. kand vid Uppsala universitet år 1972 med 60 p nationalekonomi, 40 p kulturgeografi

och 20 p statistik

 

Kompetens avseende ledning, organisering, styrning av innovationssamarbete sammanfattad i begreppet samhandling

 

Det arbete som jag utför i gränslandet mellan forskning och policy har under de senaste fem åren i stor grad handlat om det jag kallar för samhandling avseende innovationssamarbete i ett internationellt perspektiv. Inte minst har detta gällt för de projekt som handlat om Skånes internationella innovationsstrategi som jag medverket i eller varit ledare för och som resulterat i ett antal publikationer som framgår nedan. 

Efter att till och från sedan 2009 har gjort nedslag i det arbete som pågår om innovationsstrategin och dess genomförande har jag en relativt bra uppfattning om det arbete som bedrivs inte minst ur det perspektiv som Region Skåne valt för sitt arbete på temat smart specialisering, vita fält och samhällsutmaningar. Kunskapen har byggts på av kartläggning av pågående projekt rörande hållbara smarta städer som jag gjort inom ramen för det pilotprojekt om orkestrering av internationellt innovationssamarbete i Skåne som jag varit följeforskare i. 

Den första studien av internationalisering av innovationspolitik gjorde jag på uppdrag av VINNOVA år 2009 och frågan var i vilka avseenden det var intressant och nytt att tala om internationalisering när det gällde VINNOVAs program och för VINNVÄXT i synnerhet när redan då både forskning och företagande var internationaliserade med avseende på marknader och resursförsörjning. Så det var policysfären som stod inför internationalisering och detta manifesteras nu med all tydlighet i Horizon 2020. Det är också så att internationaliseringen som dynamisk kraft mer handlar om kunskaps- och tjänsteflöden än varuflöden. Listan på rapporter innehåller också en rapport om svensk rymdindustri ur ett innovationsperspektiv som har sitt intresse i ljuset av den betydelse som TRL (technology readiness levels) som använts inom rymdindustrin nu får i Horizon 2020.

Av relevans i det här sammanhanget är också att jag deltagit som rådgivare, kommentator och föreläsare i det programarbete om innovationssamarbete i Östersjöregionen som skett inom ramen för BSR Stars ( och Stardust).

Samarbete är också i fokus för en studie som jag gjort under 2014 på uppdrag av Packaging Arena i Karlstad. Det handlar om identifiering av möjliga samarbetsområden mellan Packaging Arena och Paper Province i syfte att utveckla bioekonomin i Värmland.

 

 

RELEVANTA PUBLIKATIONER/GENOMFÖRDA STUDIER

Orkestrering som riktad självorganisering  –följeforskarrapport VINNOVA-projekt, 2014

Resilience, Innovative ”White Spaces” and Cluster‐Platforms as a Response to Globalisation Shocks. Kapitel med Phil Cooke i Innovative Global Change and Territorial Resilience, Edward Elgar, Cheltenham, 2012

Svensk rymdpolitik ur ett innovationsperspektiv, PM 2012, Uppdragsgivare Riksrevisionen

Comments on the Implementation of the Regional Innovation Strategy in Skane, PM 2011, tillsammans med Phil Cooke och Johan Wallin, Uppdragsgivare Region Skåne

Betydelsen av samhandling för genomförande av den skånska innovationsstrategin, PM 2011,uppdragsgivare Region Skåne

Capabilities for Innovation Activities, Impact Study, Johan Wallin (ed), medförfattare, Tekes review 291/2012

Design Driven Regional Innovation Kapitel med Phil Cooke i Handbook of Regional Innovationand Growth, Edwad Elgar, Cheltenham, 2011

White Spaces Innovation in Sweden, tillsammans med Phil Cooke, Uppdragsgivare VINNOVA, Tillväxtverketoch Region Skåne, utgiven av VINNOVA, VR 2011:10

Regional  innovation policy in transition – Reflections on the change process in the Skåne region. (VR 2010:17), redaktör och medförfattare. Uppdragsgivare Region Skåne och VINNOVA

The Matrix – Post Cluster Innovation Policy, VINNOVA (VR 2010:10), redaktör och medförfattare. Uppdragsgivare VINNOVA

Klusterutvärdering ur ett policyperspektiv – om systemisk ledning för komplex problemlösning. Länsstyrelsen i Södermanlands län 2009

Samproduktion i sammanhang, 2008, delrapport uppdragsgivare KK-stiftelsen

Kunskapsöversikt om behovet av kunskapsstöd vid internationalisering av innovationssystem. 2008 Uppdragsgivare VINNOVA

Styrning och koordinering mellan aktiviteter och nivåer – hur blanda regler, kontrakt och förhandling. 2007 Uppdragsgivare  NUTEK

Regional systemledning i storstadsregioner  NUTEK 2006